Czy wymagane jest pozwolenie na budowę hali namiotowej

Hala namiotowa to obiekt który może być użytkowany zarówno sezonowo jak i całoroczne. Doskonale sprawdzają się w roli magazynów, ale także podczas koncertów, czy jako obiekty sportowe. Jednak przed postawieniem hali namiotowej powinniśmy uzyskać wymagane prawem zezwolenia. Hale namiotowe według prawa uważane są za obiekty tymczasowe, a nie budynki czy obiekty małej architektury. Prawo polskie różnicuje hale ze względu na okres (graniczną długością jest 180 dni), na jaki są ustawiane na danym terenie. Ustawa – Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) definiuje tymczasowy obiekt budowlany jako obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania, który jest przeznaczony do rozbiórki i ponownego złożenia, który nie jest trwale związany z gruntem.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym roboty budowlane można rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę, jednak są pewne wyjątki, w przypadku których ta decyzja nie jest wymagana. W odniesieniu do wspomnianych zapisów ustawy (Dz.U. 2017 poz. 1332) pozwolenia na budowę nie wymaga m. in. budowa tymczasowych obiektów budowlanych (do których można zaliczyć hale namiotowe), które nie są powiązane trwale z gruntem i które zostaną zdemontowane lub przeniesione w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy.

Tak wiec hala namiotowa, która będzie użytkowana w okresie krótszym niż 180 dni wymaga jedynie zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym. Zgłoszenie to powinno być złożone przed terminem planowanego rozpoczęcia inwestycji. Wydział, któremu dostarczane jest zgłoszenie może wnieść sprzeciw w terminie 21 dni od dnia doręczenia np. w sytuacji jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy hali namiotowej w miejscu, w którym taka hala istnieje czy tez zgłoszenie dotyczy obiektu, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę. Ważne jest aby budowa hali namiotowej nie była trwale połączona z gruntem, w przeciwnym wypadku wymagane jest pozwolenie na budowę, nawet mimo planowanego okresu użytkowania krótszego niż 180 dni.

 

Jeśli chcemy użytkować halę bez konieczności demontażu i ponownego montażu przez okres dłuższy niż 180 dni, musimy wystąpić o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Przygotowujemy wówczas wniosek o pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie hali, z dołączonym projektem obiektu wraz z opiniami, uzgodnieniami i składamy w odpowiednim organie administracyjnym. Przepisy wymagają też obecności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Pozwolenie na budowę hali otrzymujemy po upływie 30–90 dni. Decyzja pozytywna powinna uprawomocnić się w ciągu 14 dni. Po tym czasie zgłasza się gotowość do robót (ta czynność trwa 7 dni) i można rozpocząć montowanie hali.

Leave a Reply